RAPPORTINI

5.000

Gestione consuntivazione attività

Ogni reparto è fatto di risorse che devono svolgere delle attività, ed è fondamentale pertanto monitorare bene sia le attività fatte sia le risorse ed il tempo dedicato. Grazie a CIEMME@RAPPORTINI è semplice ed immediato avere sempre a portata di mano tutte le informazioni relative alle commesse, agli impegni ed alle risorse ed al tempo dedicato per ogni attività.

Categoria:

Descrizione

Dopo aver creato ed assegnato alle persone interessate le diverse commesse, sarà compito delle persone coinvolte di volta in volta compilare i propri “rapportini” di lavoro che verranno inviati per approvazione al proprio responsabile. In fase di compilazione del rapportino, ogni persona potrà selezionare solo le commesse a cui è stata assegnata, è quindi sufficiente scegliere la commessa appropriata, il cliente di riferimento ed indicare il numero di ore spese ed una breve descrizione dell’attività svolta. Ogni responsabile ha la possibilità di visualizzare in qualsiasi momento, e secondo diverse
modalità di categorizzazione lo stato, le risorse impegnate e la quantità totale di ore (con il relativo costo) utilizzate per la commessa specifica.

FUNZIONALITA’ PRINCIPALI:
– Creazione e gestione commesse
– Assegnazione delle commesse alle
risorse
– Gestione Costi/Commessa
– Archivio commesse
– Ricerca Full Text
– Diverse modalità di visualizzazione e categorizzazione

 

GJUHA SHQIPE:

Pasi të kenë krijuar dhe caktuar urdhrat e ndryshëm për personat e interesuar, do të jetë detyrë e personave të përfshirë herë pas here të plotësojnë “raportet” e tyre të punës të cilat do t’i dërgohen menaxherit të tyre për miratim. Gjatë përpilimit të raportit, çdo person do të jetë në gjendje të zgjedhë vetëm porositë për të cilat i janë caktuar, prandaj mjafton të zgjedhë porosinë e duhur, klientin referues dhe të tregojë numrin e orëve të shpenzuara dhe një përshkrim të shkurtër të aktivitetit të kryer. jashtë. Çdo menaxher ka aftësinë për të parë në çdo kohë, dhe sipas ndryshme
si të kategorizoni statusin, burimet e përdorura dhe sasinë totale të orëve (me koston relative) të përdorura për punën specifike.

FUNKSIONET KRYESORE:
– Krijimi dhe menaxhimi i porosive
– Caktimi i porosive për
burimet
– Menaxhimi i kostos / porosisë
– Arkivi i porosive
– Kërkimi i tekstit të plotë
– Mënyra të ndryshme shikimi dhe kategorizimi