MAILING

1.500

Creazione e gestione mailing

Creare e gestire un invio massivo di comunicazioni, siano esse via mail o via fax può risultare complicato e di difficile gestione. Soprattutto se lavoriamo su grosse quantità di nominativi, tenere traccia di quali informazioni sono state inviate, quando e a chi può risultare estremamente dispendioso.

Categoria:

Descrizione

L’applicativo CIEMME@MAILING permette la creazione, la gestione e l’invio massivo di comunicazioni tramite email, fax o entrambi i sistemi. In fase di creazione del mailing è possibile definire se si desidera scrivere ai nominativi presenti all’interno di CIEMME@CRM o se si vuole utilizzare un file di testo esterno. Dopo alcune semplici impostazioni di selezione (tipo contatto, email/fax, eventuali categorie particolari utilizzare in CIEMME@CRM, ecc…), è sufficiente scrivere il messaggio che si vuole inoltrare e fare un conteggio dei messaggi che verranno inviati. Qualora il risultato ottenuto sia di nostro gradimento possiamo inviare la nostra comunicazione. All’interno della stessa vista potrò poi vedere l’esito della spedizione su ogni singolo contatto. Il nostro mailing sarà quindi archiviato e, in ogni momento, si potrà verificare quando e a chi è stata spedita una certa comunicazione.
CIEMME@MAILING può lavorare perfettamente anche con altre applicazioni sviluppate in ambiente Domino.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ PRINCIPALI
– Possibilità di invio di comunicazioni in formato HTML
– Indicazione del mittente e della mail di risposta indipendente da chi crea il mailing
– Anteprima dei risultati di selezione
– Gestione automatica del riconoscimento del mezzo di comunicazione preferito (email – fax)
– Possibilità di inserimento di allegati
– Gestione della “Stampa Unione”
– Invio schedulato delle comunicazioni
– Visualizzazione dei mancati recapiti
– Archiviazione e storico delle attività di mailing effettuate.
– Selezione sui parametri e sulle categorie impostate in CIEMME@CRM (*);
– Esclusione automatica dei nominativi senza
consenso all’utilizzo dei dati (*);
– Selezione dell’invio a caselle di posta “aziendali” o direttamente ad un Contatto (*)

(*) Se utilizzato con CIEMME@CRM

 

GJUHA SHQIPE:

Aplikacioni CIEMME @ MAILING lejon krijimin, menaxhimin dhe dërgimin masiv të komunikimeve me email, faks ose të dyja sistemet. Kur krijoni postimin, mund të përcaktoni nëse dëshironi t’u shkruani emrave në CIEMME @ CRM ose nëse dëshironi të përdorni një skedar teksti të jashtëm. Pas disa cilësimeve të thjeshta të përzgjedhjes (lloji i kontaktit, emaili / faksi, çdo kategori e veçantë e përdorur në CIEMME @ CRM, etj …), thjesht shkruani mesazhin që dëshironi të përcillni dhe bëni një numërim të mesazheve që do të dërgohen. Nëse rezultati i marrë është sipas dëshirës tonë, ne mund të dërgojmë komunikimin tonë. Brenda të njëjtës pamje, më pas do të jem në gjendje të shoh rezultatin e dërgesës në çdo kontakt individual. Prandaj, postimet tona do të arkivohen dhe, në çdo kohë, do të jetë e mundur të kontrollohet se kur dhe kujt i është dërguar një komunikim i caktuar.
CIEMME @ MAILING gjithashtu mund të funksionojë në mënyrë të përsosur me aplikacione të tjera të zhvilluara në mjedisin Domino.

TIPARET DHE FUNKSIONALITETET KRYESORE
– Mundësia e dërgimit të komunikimeve në format HTML
– Tregimi i dërguesit dhe i postës së përgjigjes, pavarësisht se kush e krijon postimin
– Pamje paraprake e rezultateve të përzgjedhjes
– Menaxhimi automatik i njohjes së mjeteve të preferuara të komunikimit (email – faks)
– Mundësia e futjes së bashkëngjitjeve
– Menaxhmenti i “Sindikatës së Shtypit”
– Dërgimi i planifikuar i komunikimeve
– Shfaqja e dërgesave të papërdorshme
– Arkivimi dhe historiku i aktiviteteve postare të kryera.
– Zgjedhja e parametrave dhe kategorive të vendosura në CIEMME @ CRM (*);
– Përjashtimi automatik i emrave pa
pëlqimi për përdorimin e të dhënave (*);
– Zgjedhja e dërgimit në kutitë postare të “kompanisë” ose drejtpërdrejt në një kontakt (*)

(*) Nëse përdoret me CIEMME @ CRM

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “MAILING”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *