FERIE

1.500

Gestione ferie, permessi e trasferte

Tutta la mattina a cercare un tuo collega, il capo che organizza una riunione e nessuno è presente, rincorrere il tuo responsabile per farti approvare il piano ferie. Quante volte è capitato di perdere tempo a cercare dei colleghi per poi scoprire che sono in ferie o per avere un’autorizzazione dal proprio superiore? CIEMME@FERIE facilita e velocizza il processo di richiesta e approvazione di ferie e permessi all’interno dell’azienda e ti aiuta a sapere chi è presente in azienda in quel giorno o nei giorni futuri.

Categoria:

Descrizione

L’inserimento di una richiesta di ferie o permesso fa partire il processo di approvazione. Appoggiandosi all’applicativo CIEMME@PEOPLE-MANAGER l’instradamento della richiesta seguirà le gerarchie impostate in maniera sempre corretta ed aggiornata all’ultima modifica dell’organigramma aziendale. L’approvazione finale invierà una notifica all’ Ufficio Personale dove i dati saranno registrati e contabilizzati per il conteggio della busta paga. Durante i singoli passaggi la richiesta potrà essere Approvata o Respinta, sarà possibile aggiungere eventuali motivazioni, e il richiedente sarà avvisato tramite un messaggio di posta elettronica dello stato di avanzamento della richiesta stessa. Dando visibilità a tutta l’azienda delle ferie e dei permessi approvati alle singole persone, sarà possibile sapere se il collega che non risponde al telefono è assente per ferie o se è solo in “pausa caffè”.

FUNZIONALITA’ PRINCIPALI
– Controllo e gestione delle richieste di ferie e permessi
– Visibilità della presenza odierna e futura delle persone
– Ciclo di approvazione personalizzabile
– Notifica dei singoli passaggi
– Integrabile con software esterni (rilevazione presenze, paghe, gestione personale,…)

 

GJUHA SHQIPE:

Hyrja e një kërkese për leje ose leje fillon procesin e miratimit. Duke u mbështetur në aplikacionin CIEMME @ PEOPLE-MANAGER, drejtimi i kërkesës do të ndjekë hierarkitë e vendosura në një mënyrë që është gjithmonë e saktë dhe e përditësuar me ndryshimin më të fundit në grafikun organizativ të kompanisë. Miratimi përfundimtar do t’i dërgojë një njoftim Departamentit të Personelit ku të dhënat do të regjistrohen dhe llogariten për llogaritjen e fletëpagesës. Gjatë hapave individualë kërkesa mund të miratohet ose refuzohet, do të jetë e mundur të shtohet ndonjë arsye dhe aplikanti do të njoftohet përmes një mesazhi e-mail për ecurinë e kërkesës. Duke i dhënë shikueshmëri të gjithë shoqërisë së festave dhe lejeve të miratuara për persona individualë, do të mund të dihet nëse kolegu që nuk përgjigjet në telefon mungon për pushime apo është vetëm në një “pauzë kafeje”.

FUNKSIONET KRYESORE
– Kontrolli dhe menaxhimi i kërkesave për pushime dhe pushime
– Dukshmëria e pranisë së njerëzve sot dhe në të ardhmen
– Cikli i personalizueshëm i miratimit
– Njoftimi i hapave individualë
– Mund të integrohet me softuer të jashtëm (frekuentimi, lista e pagave, menaxhimi personal, …)