DSCG

DSCG

2.000

Domino Secure Cloud Gateway

Quante volte ti sei trovato a dover gestire un attacco spam o a risolvere il problema del collega che ha aperto un virus? Spesso questi problemi sono stati causati da una semplice mancanza di tempo nella manutenzione dei sistemi di sicurezza aziendali (antivirus, antispam, …), e poi dopo, ti è toccato passare il sabato pomeriggio in ufficio! La soluzione migliore? Demandare il lavoro a chi di mestiere si occupa di sicurezza.

Categoria:

Descrizione

Il servizio CIEMME@DSCG è stato ideato e pensato per tutte quelle aziende che utilizzano Domino come sistema di posta e hanno bisogno di sicurezza e pulizia all’interno della propria casella email.
L’infrastruttura è stata creata e ottimizzata per filtrare, ispezionare e controllare i contenuti e, allo stesso tempo, per accelerare le comunicazioni da e per i server aziendali. Con il servizio CIEMME@DSCG non dovrete più esporre la vostra struttura interna su internet e non dovrete più occuparvi di manutenere il sistema, sarete così in grado di concentrarvi solamente sulle vere attività importanti di business.
L’attivazione del servizio avviene attraverso la guida e la consulenza del nostro personale, che configura CIEMME@DSCG e attiva in pochi minuti il servizio per voi. La criptazione dei dati è importante quando si parla di cloud ibrido. La nostra soluzione permette di garantire la crittazione da e verso internet senza esporre a rischi i server aziendali. Tutti i servizi esposti dai nostri clienti attraverso CIEMME@DSCG hanno ricevuto da SSL Labs il grado A+ Se siete preoccupati per lo spam, il phishing e lo spoofing in azienda; attraverso CIEMME@DSCG garantiamo l’uso di SPF, DKIM e DMARC, gestendo insieme la messaggistica per aiutare a prevenire questi tipi di attacchi.

DOMINO SECURE CLOUD GATEWAY
– Setup veloce e facile integrazione
– Servizi Antispam, Antivirus, IPS, DLP garantitida Fortinet
– Infrastruttura garantita su datacenter certificati in Italia
– Email reputation con punteggio 10/10
– Certificati SSL assegnati e proprietari.
– Nessun investimento sui server Lotus Domino attuali

 

GJUHA SHQIPE:

Shërbimi CIEMME @ DSCG është konceptuar dhe projektuar për të gjitha ato kompani që përdorin Domino si një sistem postar dhe kanë nevojë për siguri dhe pastërti brenda kutisë së tyre postare.
Infrastruktura u krijua dhe u optimizua për të filtruar, inspektuar dhe kontrolluar përmbajtjen dhe, në të njëjtën kohë, për të përshpejtuar komunikimet drejt dhe nga serverët e korporatës. Me shërbimin CIEMME @ DSCG nuk do t’ju duhet më të ekspozoni strukturën tuaj të brendshme në internet dhe nuk do t’ju duhet të kujdeseni më për mirëmbajtjen e sistemit, kështu që do të jeni në gjendje të përqendroheni vetëm në aktivitetet reale të rëndësishme të biznesit.
Shërbimi aktivizohet nëpërmjet udhëzimeve dhe këshillave të stafit tonë, i cili konfiguron CIEMME @ DSCG dhe aktivizon shërbimin për ju në pak minuta. Kriptimi i të dhënave është i rëndësishëm kur bëhet fjalë për renë hibride. Zgjidhja jonë na lejon të garantojmë kriptim nga dhe në internet pa i ekspozuar ndaj rreziqeve serverët e kompanisë. Të gjitha shërbimet e ekspozuara nga klientët tanë përmes CIEMME @ DSCG kanë marrë notën A + nga SSL Labs Nëse jeni të shqetësuar për mesazhet e padëshiruara, phishing dhe mashtrimet në kompani; nëpërmjet CIEMME @ DSCG ne garantojmë përdorimin e SPF, DKIM dhe DMARC, duke menaxhuar mesazhet së bashku për të ndihmuar në parandalimin e këtyre llojeve të sulmeve.

DOMINO SECURE CLOD GATEWAY
– Konfigurim i shpejtë dhe integrim i lehtë
– Shërbimet Antispam, Antivirus, IPS, DLP të garantuara nga Fortinet
– Infrastrukturë e garantuar në databazat e certifikuara në Itali
– Reputacioni i postës elektronike me një rezultat 10/10
– Certifikata SSL të caktuara dhe të pronarit.
– Asnjë investim në serverët aktualë Lotus Domino

Questo sito fa uso solo di cookie tecnici per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Può conoscere i dettagli consultando la nostra Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi