CONTRATTI

CONTRATTI

8.000

Tieni traccia di tutti i contratti aziendali

Capita spesso in ogni azienda che siano stipulati contratti di ogni genere, con durata e clausole diverse, con o senza tacito rinnovo e magari anche con adeguamenti annuali. Riuscire a tenerne traccia ricordando scadenze e singole peculiarità non è sicuramente una cosa facile.

Categoria:

Descrizione

CIEMME@CONTRATTI è la soluzione che aiuta le aziende a tenere traccia dei contratti stipulati, ad associarli alle corrette voci di budget ed ai relativi centri di costi. Non solo, creando la scheda contratto, oltre ad indicare fornitore, costo e durata, avremmo la possibilità di allegare diverse tipologie
di documentazione (certificazioni, planimetrie, schede specifiche, …) ed avere in un unico punto tutte le informazioni necessarie ed utili per gestirne il rinnovo. Le diverse viste presenti nell’applicazione ti daranno il colpo d’occhio sui contratti in essere, divisi per budget/centro di costo e con i relativi costi. Il sistema ti notificherà le scadenze di ogni contratto e, nel caso di tacito rinnovo, sarai avvisato in tempo ed eviterai contestazioni e fatturazioni indesiderate. Nella creazione dei budget, con relativa suddivisione per centro di costo, è possibile identificare le persone autorizzate ad usare la singola voce, o gestire il workflow e l’autonomia di spesa in funzione

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ PRINCIPALI
– Punto unico per la registrazione di tutti i dati e documenti relativi al contratto
– Promemoria automatici di scadenze e rinnovi
– Gestione di budget/centri di costo
– Workflow personalizzati in funzione della voce di spesa e dell’importo

 

GJUHA SHQIPE:

CIEMME @ CONTRATTI është zgjidhja që i ndihmon kompanitë të mbajnë gjurmët e kontratave të përcaktuara, t’i lidhin ato me zërat e duhur të buxhetit dhe qendrat e kostos përkatëse. Jo vetëm kaq, duke krijuar formularin e kontratës, përveçse të tregojmë furnizuesin, koston dhe kohëzgjatjen, do të kishim mundësinë të bashkëngjitnim lloje të ndryshme
dokumentacion (certifikime, plane, fletë specifike, …) dhe të ketë në një pikë të vetme të gjithë informacionin e nevojshëm dhe të dobishëm për të menaxhuar rinovimin. Pamjet e ndryshme në aplikacion do t’ju japin një pasqyrë të kontratave ekzistuese, të ndara sipas buxhetit / qendrës së kostos dhe me kostot përkatëse. Sistemi do t’ju njoftojë për skadimin e çdo kontrate dhe, në rast rinovimi të heshtur, do të njoftoheni në kohë dhe do të shmangni mosmarrëveshjet dhe faturimet e padëshiruara. Në krijimin e buxheteve, me nënndarjen e tij sipas qendrës së kostos, mund të identifikohen personat e autorizuar për të përdorur zërin e vetëm, ose për të menaxhuar rrjedhën e punës dhe autonominë e shpenzimeve në funksion.

TIPARET DHE FUNKSIONALITETET KRYESORE
– Pika e vetme për regjistrimin e të gjitha të dhënave dhe dokumenteve në lidhje me kontratën
– Kujtesa automatike të afateve dhe rinovimeve
– Menaxhimi i buxhetit / qendrës së kostos
– Rrjedhat e punës të personalizuara sipas zërit dhe shumës së shpenzimeve

Questo sito fa uso solo di cookie tecnici per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Può conoscere i dettagli consultando la nostra Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi