ARCHIVE

ARCHIVE

3.000

Gestisci al meglio l’archiviazione della posta Lotus

E’ da tempo che in azienda utilizzi con soddisfazione Lotus. Ormai le caselle di posta iniziano ad avere dimensioni rilevanti che rallentano la consultazione e l’utilizzo agli utenti. Hai già impostato quote e policy ma i tuoi utenti ancora si lamentano e l’archiviazione non è così semplice da gestire.

Categoria:

Descrizione

Semplicemente continuando ad utilizzare il motore di archiviazione di Lotus Domino (Archiving Policy), ma con l’aggiunta di alcune funzionalità ed opzioni molto importanti, gestire quote, dimensioni e l’archiviazione della posta sarà più semplice, meno faticoso e automatizzato. Con CIEMME@ARCHIVE hai a disposizione diverse funzionalità di archiviazione, in base alle regole aziendali già esistenti, e comunque per venire incontro alle tue specifiche richieste.

– Archiviazione preventiva impostando la soglia percentuale, al raggiungimento della stessa, i messaggi saranno archiviati in maniera automatizzata, evitando così che gli utenti si trovino la casella piena e non riescano ad inviare e ricevere messaggi. Il tutto in maniera trasparente ed automatizzata.

– Archiviazione su DVD/CD se gli archivi di posta preferisci averli su supporti esterni quali DVD o CD, CIEMME@ARCHIVE organizza le viste in maniera corretta per la consultazione in modalità read-only, controlla la dimensione massima registrabile e prepara il file per la masterizzazione. In questo modo la posta archiviata viene spostata dal server, liberando spazio e risorse.
– Archiviazione per data definisci i criteri di archiviazione indicando il giorno esatto da cui archiviare i documenti, per esempio, tutti i documenti precedenti al 1 Gennaio 2012, ed avere quindi un’archiviazione per periodo e non per età o dimensione. Questa modalità è la più comoda per archiviare “anni” o “stagioni”, e per velocizzare le ricerche.

 

GJUHA SHQIPE:

Thjesht duke vazhduar përdorimin e motorit të arkivimit Lotus Domino (Archiving Policy), por me shtimin e disa veçorive dhe opsioneve shumë të rëndësishme, menaxhimi i kuotave, madhësive dhe arkivimit të postës do të jetë më i thjeshtë, më pak i lodhshëm dhe i automatizuar. Me CIEMME @ ARCHIVE ju keni në dispozicion funksione të ndryshme arkivimi, bazuar në rregullat ekzistuese të kompanisë dhe në çdo rast për të përmbushur kërkesat tuaja specifike.

– Arkivimi parandalues ​​duke vendosur pragun e përqindjes, kur të arrihet, mesazhet do të arkivohen në mënyrë të automatizuar, duke penguar kështu përdoruesit të gjejnë kutinë e tyre postare të plotë dhe të paaftë për të dërguar dhe marrë mesazhe. Të gjitha në një mënyrë transparente dhe të automatizuar.

– Arkivimi në DVD / CD nëse preferoni të keni arkivat tuaja të postës në media të jashtme si DVD ose CD, CIEMME @ ARCHIVE organizon saktë pamjet për konsultim në modalitetin vetëm për lexim, kontrollon madhësinë maksimale të regjistrimit dhe përgatit skedarin për djegie. Kjo zhvendos postën e arkivuar nga serveri, duke liruar hapësirë ​​dhe burime.
– Arkivimi sipas datës Përcaktoni kriteret e arkivimit duke treguar ditën e saktë nga e cila do të arkivohen dokumentet, për shembull, të gjitha dokumentet para 1 janarit 2012, dhe për këtë arsye kanë arkivim sipas periudhës dhe jo sipas moshës apo madhësisë. Kjo mënyrë është më e përshtatshme për arkivimin e “viteve” ose “stinëve” dhe për përshpejtimin e kërkimeve.

 

Questo sito fa uso solo di cookie tecnici per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Può conoscere i dettagli consultando la nostra Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi